Υποβολή προς έγκριση της τριμηνιαίας
έκθεσης κατάστασης των εσόδων και εξόδων 4ου
τριμήνου οικ. έτους 2021 του Δήμου Δάφνης-Υμηττού
κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής