α) Έγκριση σκοπιμότητας, β) έγκριση της υπ’ αρ. 60/2020 μελέτης και γ) έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την υπηρεσία “Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού”