Έγκριση του Νο 5 Πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του ανοικτού διεθνής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» και ανάδειξη οριστικών Αναδόχων