Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί α) της με αρ. κατάθεσης δικογράφου ΑΓ8219/13-07-2003 αγωγής, β) της με αρ. κατάθεσης δικογράφου 32955/14-9-2007 ανακοίνωσης δίκης του πρώην Δήμου Υμηττού και γ) της με αρ. κατάθεσης δικογράφου 36162/5-10-2007 πρόσθετης παρέμβασης του Ελληνικού Δημοσίου