Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί της από 29-7-2020 και με αριθμό καταχώρισης δικογράφου 46531/621/2020 αγωγής