Εξειδίκευση πίστωσης δαπάνης στον Κ.Α 30.6264.0001 με τίτλο: «Συντήρηση και Επισκευή λοιπών μηχανημάτων»