Συγκρότηση των επιτροπών του Δήμου για το έτος 2018: α) Επιτροπή συμβιβαστικής επιλύσεως φορολογικής απαλλαγής ή μειώσεως οποιουδήποτε αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώματος, εισφοράς, αντιτίμου προσωπικής εργασίας και προστίμου μεταξύ Δήμου και φορολογουμένων β) Ειδική Επιτροπή της παρ.3, του άρθρου 13 του Κεφαλαίου Α’ του Κανονισμού Τμήματος Περιβάλλοντος (Κανονισμός Καθαριότητας) και γ) Επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών δια την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων σύμφωνα με το άρθρο του Π.Δ. 270/1981