Προσφυγή στην διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2 παρ. γ του ν. 4412/2016 λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης μη οφειλόμενης σε υπαιτιότητα του Δήμου υπηρεσίας με τίτλο – Απολύμανση, απεντόμωση και μυοκτονία εγκαταλελειμμένων κτιρίων, οικοπέδων φρεατίων Δημοτικών Κτιρίων, σχολείων και Δημοτικού Κοιμητηρίου