Προσφυγή στην διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2 παρ. γ του ν. 4412/2016 λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης μη οφειλόμενης σε υπαιτιότητα του Δήμου προμήθειας με τίτλο – Προμήθεια για παροχή γευμάτων και τροφίμων για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες στο Δήμο Δάφνης Υμηττού στα πλαίσια αντιμετώπισης του covid-19