Προσφυγή στην διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2 παρ. γ του ν. 4412/2016 λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης μη οφειλόμενης σε υπαιτιότητα του Δήμου προμήθειας με τίτλο – Προμήθεια Αντισηπτικών και Προστατευτικών ειδών