Κήρυξη έκπτωτου του αναδόχου της υπηρεσίας “Κλάδεμα ψηλών, επικίνδυνων και δυσπρόσιτων δένδρων”, βάσει της παρ.1γ του άρθρου 203 του 4412/2016