Έγκριση ανανέωσης χορήγησης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικού αυτοκινήτου κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (αριθμ.πρωτ. 3981/2019 πρακτικό της επιτροπής ελέγχου)