Άσκηση πρόσθετης αρμοδιότητας (πρόσβαση ανασφαλίστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας) από υπηρεσίες του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει