Ορισμός Πληρεξούσιου δικηγόρου επί της με αριθμό 2256/2021 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 13ο Τριμελές)