Έγκριση πρακτικού Νο2 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο « Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» και ανάδειξη «οριστικού» αναδόχου