Εκδίκαση ένστασης που υποβλήθηκε κατά της υπ’ αριθμ. 78/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δάφνης- Υμηττού με θέμα την έγκριση του 1ου πρακτικού της κατά νόμο Επιτροπής του διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου