Έγκριση του Νο 1 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθειας Πινακίδων Σήμανσης Οδών κ.λπ.» και ανάδειξη «προσωρινού» αναδόχου