α) Έγκριση συζήτησης και λήψης απόφασης εκτός Ημερήσιας Διάταξης επείγοντος θέματος και β) Τροποποίηση της αριθμ.129/2023 προηγούμενης απόφασης του σώματος περί καθορισμού τελών χρήσης – κατάληψης πλατειών, πεζοδρόμων, πεζοδρομίων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2024 κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής