Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια κάδων απορριμμάτων»