Ορισμός Δικαστικού Επιμελητή επίδοσης νομίμων αντιγράφων της αναίρεσης με την πράξη προσδιορισμού δικασίμου και κλήση για την παράσταση κατά τη συζήτηση της αναίρεσης στον πληρεξούσιο δικηγόρο των αναιρεσειόντων και στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»