Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσδιορισμού δικασίμου και παράστασης κατά τη συζήτηση της από 1-10-2019 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 9054/872/2019 αναίρεσης των Ευαγγέλου Γραμματικού και Ελένης Λάμπρου κατά του Δήμου Δάφνης Υμηττού και της ομώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»