Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου επί σύνταξης και αποστολής προς τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή της ΣΟΛ ΑΕ βεβαίωσης για τυχόν υφιστάμενα εμπράγματα βάρη επί των γηπέδων και κτιρίων που ο Δήμος Δάφνης – Υμηττού έχει στην κυριότητά του, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου