Εισήγηση της επιτροπής διενέργειας Δημοπρασιών επί της υπ. αριθμ. 6751/23-06-2021 υποβληθείσας ένστασης»