Λήψη απόφασης για ανανέωση θέσης στάθμευσης μη αναπηρικών αυτοκινήτων, κατόπιν εισήγησης της επιτροπής ποιότητας ζωής (κος Μ.Γ.)