Ορισμός Συμβολαιογράφου για την σύνταξη  δανειστικού συμβολαίου που αφορά στη συνομολόγηση  δανειστικού συμβολαίου μεταξύ του Δήμου Δάφνης-Υμηττού   και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χορήγηση τοκοχρεολυτικού δανείου ύψους € 11.961.680,67 χορηγούμενου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κατά ποσοστά 50% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕΠ) και 50% από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την εκτέλεση του έργου « Ποιοτική αναβάθμιση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης-Υμηττού », ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»