Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών , τρόπου εκτέλεσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της υπηρεσίας με τίτλο « Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων»