Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.11 του άρθρου 76 του Ν.4555/2018