Λήψη απόφασης για εξειδίκευση πίστωσης για αποζημιώσεις οχημάτων με εξωδικαστικό συμβιβασμό