Παράταση καταληκτικών ημερομηνιών προσφορών και αποσφράγισης του Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού με γενικό τίτλο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ , με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό :144278 και αριθμό Διακήρυξης 13687/01-12-21 με ΑΔΑΜ : 21PROC009644328/2021-12-01 (Διακήρυξη) και 21PROC009644913/2021-12-01 (περίληψη)