Ορισμός Πληρεξούσιου δικηγόρου επί της από 30-09-2019 και με αριθμό εισαγωγής ΕΦ2187/30-9-2019 έφεσης κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΕΦΚΑ)» και κατά της με αριθμ.10497/2019 απόφασης του 15ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών