Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών για την απευθείας ανάθεση του έργου «Συντηρήσεις δικτύων πυρασφάλειας και αναγκαίες επισκευές  στο Άλσος Άρη Αλέξανδρου» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 118 του Ν.4412/16 όπως τροπ. με την παρ 1 του άρθρου 50 και άρθρο 328 όπως τροποπ. με την παρ. 1 του άρθρου 128  του Ν. 4782/21.