Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2020 (κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους)