Έγκριση πρακτικού 2 του διεξαχθέντος ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο “Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων”, κατακύρωση των αντίστοιχων ομάδων και ανάδειξη Οριστικών Αναδόχων