Έγκριση πρακτικού 2 του διεξαχθέντος ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης” , κατακύρωση των αντίστοιχων ομάδων και ανάδειξη Οριστικών Αναδόχων