Έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης στα πλαίσια της κλειστής ανταγωνιστικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης για το αντικείμενο του άγονου τμήματος υπ’ αρ.3 του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την εργασία «Συντήρηση και επισκευή Μεταφορικών Μέσων» με κωδ. ΕΣΗΔΗΣ: 90538, ήτοι για την ομάδα 3 «Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών (ΕΛΑΣΤΙΚΑ)