Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Κατασκευή συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης».