Έγκριση έκθεσης βιωσιμότητας για υποβολή αιτήματος επιχορήγησης  εξόφλησης υποχρεώσεων προς την ΕΥΔΑΠ ΑΕ, για τις οποίες έχει εκκινήσει η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων, σύμφωνα με την  υπ’αριθμ.26247/28-3-2023(ΦΕΚ2011/Β/29-3-2023) απόφαση του ΥΠΕΣ.