Έγκριση 1ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο « Κατασκευή ,επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Δάφνης – Υμηττού », προϋπ: 1.000.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 91348