Κατανομή των εγκριθησάντων ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού μερικής ή/και πλήρους απασχόλησης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου, για το διδακτικό έτος 2021-2022