Αποδοχή επιχορήγησης ποσού για κατάθεση επιχορήγησης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές ΚΔΑΠ για την κάλυψη μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολούνται στα ΚΔΑΠ