Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της απευθείας ανάθεσης του έργου                                         «Ανακατασκευή και Ανακαίνιση Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού»