Έγκριση της τροποποίησης του αριθμ.πρωτ. 4194/15-4-2021 ιδιωτικού συμφωνητικού σύμφωνα με τον 1ο Συγκριτικό πίνακα της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ- Προμήθεια Λιπαντικών» (Ανάδοχος: GANDOIL M.Ε.Π.Ε.).