Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου επί υποθέσεως του Δήμου επί υποθέσεως ΟΤ 154 και συνέχισης διαδικασίας του