Α) Ανάκληση της περίπτωσης Β’ της με αρ. 74/2017 απόφασης του Δ.Σ και β) Λήψη νέας απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2017