Έγκριση σύναψης Συμφωνητικού με το συμβεβλημένο με τον ΕΔΣΝΑ σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ για όλα τα απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις, από καθαρισμούς οικοπέδων από μπάζα και από περίσσεια σκυροδέματος