Α) Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής  και του Δήμου Δάφνης- Υμηττού για την υλοποίηση του έργου : «ΠΟΙΟΤΙΚΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ- ΥΜΗΤΤΟΥ» συνολικής δαπάνης 7.900.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)  β) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου  για την υπογραφή της  γ) Τον ορισμό εκπροσώπου της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας , καθώς και του νόμιμου αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης