α) Έγκριση των όρων σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της ΕΕΤΑΑ Α.Ε.  β) εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της, γ) ορισμό εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση κοινής επιτροπής παρακολούθησης, και δ) ορισμό στελεχών του Παραρτήματος Ι.