Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για συνομολόγηση και αποδοχή της με ΓΑΚ 2443/2022 και ΕΑΚ 56/2022 αγωγής υπαλλήλων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών