Έγκριση σκοπιμότητας , διενέργειας εκτέλεσης έργου και έγκριση της υπ ’ αρ. 45/2019 μελέτης για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά έργο «Διαμόρφωση χώρων για την τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς » για το οικονομικό έτος 2019.