Εκδίκαση ένστασης που υποβλήθηκε κατά του αριθμ. 1/2017 πρακτικού της κατά Νόμο επιτροπής αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών που κατατέθηκαν για την ανάδειξη αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια και συντήρηση- επισκευή ελαστικών αυτοκινήτων»